Send all post til: Bryne helsestasjon Postboks 38 4349 Bryne
Frøyland helsestasjon Gamle Åslandsvegen 27 4355 Kvernaland Telefon: 51 77 83 00/900 58 198
Avd.sjef for helsestasjons- og skulehelsetenesta Marianne Nesbø Tlf. 51 77 62 32/ 924 54 617 Send e-post til oss
Bryne helsestasjon Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 62 36
Familiesenter Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 61 11
Undheim Helsestasjon Bjønnholen 10 4342 Undheim Telefon: 51 77 65 99/ 917 83 145

HEIMEBESØK

Helsestasjonstenesta er ofte det nyfødde barnet sitt første møte med det kommunale helsevesenet.

Helsesjukepleiar kan vera ein god samtalepartner dersom det er noko du/de lurer på eller har behov for å snakka om. Ho/han kan hjelpa deg med praktiske råd om stell, ernæring og søvn, tankar rundt foreldrerolla, eller andre tema om barnet og familielivet.

Når eit barn blir fødd vert fødselsmeldinga send til helsestasjonen på Bryne. Helsesjukepleiar i distrikt ditt vil så ta kontakt for å avtala heimebesøk. Du kan òg sjølv ta kontakt med helsestasjonen.

Helsesjukepleiar kjem på besøk 7-10 dager etter at barnet er født.

Målet med heimebesøket:

• gje foreldra individuell og nødvendig informasjon, støtte og rettleiing ut  frå behov.

• etablera kontakt tidleg, helst med begge foreldra.

• leggja grunnlag for vidare oppfølging av barnet og samarbeid med familien.

 

Det er ønskjeleg at begge foreldra er til stades under heimebesøket.