Bryne Helsestasjon Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 62 36
Familiesenter Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 977 25 318
Frøyland Helsestasjon Gamle Åslandsvegen 27 4355 Kvernaland Telefon: 51 77 83 00/ 900 58 198
Undheim Helsestasjon Bjønnholen 10 4342 Undheim Telefon: 51 77 65 99/ 917 83 145
Send all post til: Bryne helsestasjon Postboks 38 4349 Bryne
Avd.sjef for helsestasjons- og skulehelsetenesta Marianne Nesbø Tlf. 51 77 62 32/ 924 54 617 Send e-post til oss

JÆRTUN LUTHERSKE FRISKULE

Helsesjukepleiar: Liv Thu Oftedal.

Trefftid på skulen:

Måndag (oddetallsveker): kl. 08.30 til kl. 12.30.

Telefon: Ta kontakt med Bryne helsestasjon. Tlf. 51776236

Informasjon frå skulen si heimeside

 

Helgen 28. til 30. august er den halvårlige nasjonale lusesjekken. 

Hovudlus er eit tilbakevendande problem i barnehagar og skular landet over, og ein rekne med at ein til to prosent av norske barn har hovudlus til einkvar tid.

Me håpar at alle familiar med barn i barnehage eller skule i vår kommune støttar opp om aksjonen slik at me i fellesskap kan redusera luseplaga hos oss. Kven bør sjekke seg for hovudlus? Barnehagebarn/skuleelevar og deira familiemedlemmar. Tilsette i barnehage/skule og deira familiemedlemmar. Jo fleire som sjekkar seg, dess fleire vil kunne oppdage om dei har lus og behandle seg slik at luseplaga blir redusert.Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus. I filmen får du svar på spørsmål som Hermine (13) stiller til Helen som er lege i Helsedirektoratet.

Frå 1. oktober reduserer vi tilbodet til 2 åringane på helsestasjonane i Time kommune. Alle vil få tilbod om konsultasjon hos helsesjukepleiar. Tilbod om konsultasjon hos lege går ut grunna ubesatte stillingar. 

Skulestartundersøkinga på 1.trinn vil bli utført av helsesjukepleiar på skulen. Time til undersøking hos lege blir på legen sitt kontor på helsestasjonane. Denne ordninga vil fungera slik til overnemde legestillingar er besette.

Vi beklagar den ulempen det medfører for våre brukarar.

 


Lurer du på noko om mensen?

 


Eit tilbod der barn møter andre barn som har foreldre som slit med helsemessige utfordringar.

Tilbodet inneheld samtale, leik og spisestund. Alt er gratis

Oppstart i månedskifte januar/februar 2019.

Påmeldingsfrist 09.12.18

Ta kontakt med Gunn Mattson på Familiesenteret: 51776306/97725318

 Under puberten går kroppen gjennom ei dramatisk forvandling frå barn til voksen. Men korleis gjer han det?

Frå hausten 2018 får både gutar og jenter tilbod om vaksinen.

Nakenbilete, eller «dickpics» og «nudes», som dei meir spesifikt kallar det på ungdommeleg internasjonalsk, florerer i ungdomsmiljø kor alle har ein smarttelefon.

Spredniing av desse bileta og filmar har vorte ein utfordring som tidligare generasjoner ikkje hadde i same omfang.

Kva skal me seia til unge om å senda nakenbilete?SKULEHELSETENESTA FOR 2020/2021

Skulehelsetenesta skal arbeida for å

• fremma eleven si psykiske og fysiske helse
• fremma gode sosiale og miljømessige forhold
• førebygga sjukdom og skade I samarbeid med heim, skule og det øvrige hjelpeapparatet skal skulehelsetenesta arbeida for å identifisera og løysa dei helsemessige problema som knyter seg spesielt til skuleeleven sin situasjon.

• jamna ut sosiale helseforskjellar.

• forebygga, avdekka og hindra vald, overgrep og omsorgssvikt.

 

Helsesjukepleiar er med i tverrfagleg ressursteam på skulen. Foreldre og elevar kan ta direkte kontakt med helsesjukepleiar.

Plan for skulehelsetenesta:

1.trinn 
Helseopplysing frå foreldra om barnet si helse. Helsesamtale hos helsesjukepleiar, vekt- og høgdemåling. Konsultasjon hos lege med mellom anna somatisk helseundersøking.

2. trinn
Tetravac-vaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste og polio). Informasjons- og samtykkeskjema til foreldra vert sendt med elevane heim før vaksinering

3. trinn
Gruppesamtalar om helse og trivsel. Foreldra får eit helseopplysningsskjema dei skal fylla ut i førekant. Vekt- og høgdemåling.

4.trinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Klasseromsundervisning i Psykologisk førstehjelp

5. trinn
Gruppesamtalar om pubertet. Foreldra får eit informasjonsskriv i førekant.

6. trinn
MMR - vaksine (meslingar, kusma og raude hundar). Informasjons- og samtykkeskjema til foreldra vert sendt med elevane heim før vaksinering.

7. trinn
HPV-vaksine (for førebygging av livmorhalskreft). Informasjons- og samtykkeskjema til foreldra vert sendt med elevane om lag 14 dagar før vaksinering.

 

Enkeltkonsultasjonar på alle klassetrinn ved behov


SKULEHELSETENESTA FOR 2020/2021

Skulehelsetenesta skal arbeida for å
• fremma eleven si psykiske og fysiske helse
• fremma gode sosiale og miljømessige forhold
• førebygga sjukdom og skade I samarbeid med heim, skule og det øvrige hjelpeapparatet skal skulehelsetenesta arbeida for å identifisera og løysa dei helsemessige problema som knyter seg spesielt til skuleeleven sin situasjon.

• jamna ut sosiale helseforskjellar.

• forebygga, avdekka og hindra vald, overgrep og omsorgssvikt.

Helsesjukepleiar er med i tverrfagleg ressursteam på skulen. Foreldre og elevar kan ta direkte kontakt med helsesjukepleiar.

Kva kan du snakka med helsesjukepleiar om? 
Du kan snakka om kropp, vekt, kosthald, sjølvkjensle, venner, familietilhøve, kjærleik, forelskelse, psykisk og fysisk helse, seksuell legning, prevensjon og mykje meir. Helsesjukepleiar har teieplikt.
Ta gjerne med ein venn om du synest det er vanskeleg å koma aleine.

 

Plan for skulehelsetenesta

 8.trinn
Helseopplysingsskjema vert delt ut til både elev og foreldre. Individuelle samtalar med alle elevar med utgangspunkt i helseopplysningsskjema. Måling av høgde og vekt.

9.trinn
Samtalar og oppfølging av elevar ved behov. Klasseundervisning om psykisk helse.

10.trinn
Boostrix-polio vaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste, polio). Informasjon- og samtykkeskjema vert sendt med elevane heim før vaksinering. Grupper med tema kjærleik, seksualitet og eigne grenser på Helsestasjon for ungdom, ca. 2,5 timar. Temadag på skulen med besøk frå helsesjukepleiar, politi, jordmor, Amathea, LLH/ Skeiv ungdom.