Bryne Helsestasjon Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 62 36
Familiesenter Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 97725318
Frøyland Helsestasjon Gamle Åslandsvegen 27 4355 Kvernaland Telefon: 51778300
Undheim Helsestasjon Bjønnholen 10 4342 Undheim Telefon: 51776599
Send all post til: Bryne helsestasjon Postboks 38 4349 Bryne

Helsestasjon gjev eit gratis tilbod til gravide, til alle barn i alderen 0 - 5 år og deira familiar. Helsestasjon ønskjer å vera ein stad der foreldre kan koma med små og store utfordingar i kvardagen. 

Alle barn og unge i kommunen har krav på skulehelseteneste ved den skulen dei høyrer til. Skulehelsetenesta er ei forlenging av helsestasjonstilbodet. Helsesjukepleiar ved den enkelte skule har ansvar for skulehelsetenesta. Skulelegen er medisinsk fagleg ansvarleg for tenesta.

 

Tipsa er relevante for samvær med barn i alle aldre: Informasjonsark

Gravide har økt risiko for alvorleg influensasykdom. Difor anbefalar Folkehelseinstituttet gravide i 2. og 3. trimester å ta influensavaksine. Gravide i 1. trimester med annan tilleggsrisiko anbefalas og vaksine.

Anbefalinga gjeld for influensasesongen (høst og vinter). Ta kontakt med fastlege for å få vaksine.


Frå 1. oktober reduserer vi tilbodet til 2 åringane på helsestasjonane i Time kommune. Alle vil få tilbod om konsultasjon hos helsesjukepleiar. Tilbod om konsultasjon hos lege går ut grunna ubesatte stillingar. 

Skulestartundersøkinga på 1.trinn vil bli utført av helsesjukepleiar på skulen. Time til undersøking hos lege blir på legen sitt kontor på helsestasjonane. Denne ordninga vil fungera slik til overnemde legestillingar er besette.

Vi beklagar den ulempen det medfører for våre brukarar.

 


Stine Sofie Stiftelsen lanserer i dag Stine Sofie Foreldrepakke.

Den består av 10 smarte tips til alle blivande og nybakte foreldre: Stinesofiesstiftelse.no

Vi anbefaler å laste ned appen «10 smarte tips».

 


Er barnet ditt redd for monster, hårvask eller negleklipping? Her er løysinga klikk.no

Artikkel av Heine Vestvik, familieveileder og tilknytningsterapeut.


Er det lurt å halde seg unna når ein med Tourette har kniv? Er det deilig å ticse?

Nrk har laga ein serie med svar på dei spørsmåla du ikkje tør å stille i "Ikke spør om det"

Ikke spør om det- Tourette


Skal du på reise med barn mellom 9 og 15 månader til land med pågåande meslingutbrudd, kan det vera aktuelt å fremskynde MMR-vaksinasjonen.

Les meir om anbefaleringar på: fhi.noFor å sikre ein lusefri vår, oppmodar Folkehelseinstituttet alle landet sine skular og barnehagar til å arrangera kampanje mot hovudlus i veke 35. Hovudlus er eit tilbakevendande problem i barnehagar og skular landet over, og ein rekne med at ein til to prosent av norske barn har hovudlus til einkvar tid.

Me håpar at alle familiar med barn i barnehage eller skule i vår kommune støttar opp om aksjonen slik at me i fellesskap kan redusera  luseplaga hos oss. Kven bør sjekke seg for hovudlus? Barnehagebarn/skuleelevar og deira familiemedlemmar. Tilsette i barnehage/skule og deira familiemedlemmar. Jo fleire som sjekkar seg, dess fleire vil kunne oppdage om dei har lus og behandle seg slik at luseplaga blir redusert.
Informasjonsfilm om pilotprosjektet, "familie for første gang" (nurse family partnership- NFP)

Lurer du på noko om mensen?

 


Det er mange former for vald, og du er kanskje usikker på om du, eller nokon du kjenner, er utsatt for vald?

Eller kanskje du undras på om du utøv vald mot andre?

Din utvei

 


Barn må leke meir og sitte mindre for å bli sunne, friske vaksne.

Les meir på nhi.no


Når og korleis utviklar barnet døgnrytme? Korleis kan vi som foreldre hjelpe barnet til gode søvnvaner?

Les meir på bufdir.noDet er mange førespurnader om behov for fremskynding av MMR- vaksine til barn som skal opphalda seg i Noreg, noko det generelt ikkje er behov for. Sjølv om det blir påvist nokre tilfelle i Noreg kvart år er det ingen grunn til å fremskynde MMR- vaksinen til barn som skal opphalda seg her.

Les informasjon frå Folkehelseinstituttet: fhi.no


Etter fødselen handlar mykje om forholdet mellom mor og barn.
Men nærleik og merksemd frå pappa er også viktig for dei aller minste barna.

Det har vore fleire utbrot av meslingar i Norge den siste tida. Dei som er fødd etter 1970 og har fulgt anbefalt vaksinasjonsprogram, treng ikkje påfyll av MMR- vaksine. Alle treng vaksine mot drifteri, stivkrampe, kikhoste og polio kvart tiande år.

Her kan du lesa meir om anbefalinger i forhold til vaksinering av vaksne: fhi.noAlle har godt av å kome seg ut, men det er ikkje alltid like enkelt. DNT ynskjer å bidra til at fleire kjem ut i naturen og tilrettelegg tilbod til dei med nedsett funksjonsevne.

DNT tilrettelagt
Alder og reisemål har betydning for kva vaksinar som vert anbefalt. For å få best mogleg verknad av vaksinane bør du starta med vaksinasjon i god tid før reisa.

Me tilbyr reisevaksinasjon på Bryne helsestasjon.Kva er viktig når du skal snakka med barna om kropp og seksualitet? Kva kjenneteikne barns seksualitet? Her får du råd om kva og korleis du kan snakka med barn ved ulik alder.

Barn og seksualitet. BUFDIR.NO


Det finst ingen fasit for koleis du skal introdusera fast føde. Kva som vert introdusert og korleis, kjem an på alderen og kor modent barnet er. Det vert råda til at du held fram å amma som før når barnet byrjar med fast føde.

Ammhjelpen.no