Bryne Helsestasjon Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 62 36
Familiesenter Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 97725318
Frøyland Helsestasjon Gamle Åslandsvegen 27 4355 Kvernaland Telefon: 51778300/900 58 198
Undheim Helsestasjon Bjønnholen 10 4342 Undheim Telefon: 51776599
Send all post til: Bryne helsestasjon Postboks 38 4349 Bryne
Avd.sjef for helsestasjons- og skulehelsetenesta Marianne Nesbø Tlf. 51776232/ 92454617 Send e-post til oss

Helsestasjon gjev eit gratis tilbod til gravide, til alle barn i alderen 0 - 5 år og deira familiar. Helsestasjon ønskjer å vera ein stad der foreldre kan koma med små og store utfordingar i kvardagen. 

Alle barn og unge i kommunen har krav på skulehelseteneste ved den skulen dei høyrer til. Skulehelsetenesta er ei forlenging av helsestasjonstilbodet. Helsesjukepleiar ved den enkelte skule har ansvar for skulehelsetenesta. Skulelegen er medisinsk fagleg ansvarleg for tenesta.

Jordmortelefon: 900 93 976

Bryne helsestasjon: 51 77 62 36/ 477 02 410

 

I tråd med at samfunnet blir meir opna, auker me gradvis antal konsultasjonar på helsestasjonen. For å unngå smitte ønsker me å begrensa talet på personar som er på venterommet. Derfor er det fint om bare ein av foreldra fyljer barnet. Søsken bør heller ikkje koma på helsestasjonen. 

 Vegetid: tilbud om veging av nyfødte etter timebestilling.

Heimebesøk vert igjen utført som normalt.

Konsultasjonar på helsestasjonen:

- 6 veker med lege og helsesjukepleiar, vaksinasjon

- 3 månadar, vaksinasjon

- 5 månadar, vaksinasjon

- 6 månadar hos helsesjukepleiar og lege

- 9 månadar helsesjukepleiar (endra 27.april)

- 1 år med lege og helsesjukepleiar, vaksinasjon

- 15 månadar, vaksinasjon

- 2 år, lege og helsesjukepleiar 

- 4 år, vekt, høyde og synstest

Telefonkonsultasjon:

- 18 månadar helsesjukepleiar 

Me svarar på spørsmål, gir råd og veiledning på telefon. Ta kontakt med helsestasjonen ved behov.


Føler du deg snytt for den gode tida?

Les meir: landsforeningen1001dager.no


Hold deg oppdatert!

Myndighetene ber alle som bor i Norge om å lese viktig informasjon og råd om koronavirus på www.fhi.no og www.helsenorge.no. Rådene forandrer seg raskt. Informasjonen er tilgjengelig på norsk og engelsk. Dersom du har problemer med å forstå informasjonen, oppfordrer vi deg til å be noen du kjenner om hjelp.

Keep updated!

The government asks everyone in Norway to read the important information and advice given about coronavirus at www.fhi.no and www.helsenorge.no. This advice is updated regularly. The information is available in both Norwegian and English. If you find it difficult to understand anything, please ask someone you know for help.

Informasjon på 24 språk

Generell informasjon om koronavirus på ulike språk: www.fhi.no

Bosjyre om litt, mye eller helt avstand på ulike språk: www.fhi.no

Informasjon fra regjeringen 7. april 2020: helsenorge.no


Her finn du svar på dei vanlege spørsmåla gravide og dei som ammer har om koronaviruset.

Les meir: helsenorge.noLag hverdag- tilpass samtalen- tål reaksjon!

Her er noen tips med utgangspunkt i foreldreveiledningsprogrammet ICDPs 8 tema: ICDP


Familiesenteret kan fortsatt kontaktes på telefon for råd, veiledning og støtte-samtaler.

Fortrinnsvis tilbyr vi telefonkonsultasjoner i perioden 13.03.- 26.03.

Mulighet for å kunne få møte opp til samtale, vil vurderes etter behov. 


På helsestasjonen blir drifta foreløpig redusert til og med 13.april. Vi gir fortsatt tilbod til familiar med nyfødde barn. 

Vegetida går ut. Har du behov for å vega, ta kontakt med helsestasjonen for å avtale tid. 

Barn vil få vaksinar etter Barnevaksinasjonsprogrammet på 6 veker, 3 månadar, 5 månadar, 1 år og 15 månadar. Alle andre konsultasjonar går dessverre ut. 

Viss det er noko du lurer på i forhold til barnet ditt, ta kontakt med helsestasjonen via telefon.

Bryne helsestasjon: 51 77 62 36/ 477 02 410

Frøyland helsestasjon: 51 77 83 00/ 900 58 198

 

 

 


Brukere og besøkende av helsestasjonen som har vært i risikoområder, hatt kontakt med noen som er smittet av koronavirus eller er i hjemmekarantene bes om å ringe for å ombestille time.  

Barn og voksne som er syke bes om å ikke møte til avtalt konsultasjon. Ta kontakt med helsestasjonen på telefon for å ombestille timen.  

Takk for hjelpen!  

Bryne helsestasjon 51 77 62 36

Frøyland helsestasjon telefon: 51 77 83 00 eller mobil: 900 58 198

Undheim helsestasjon telefon: 51 77 65 99Time kommune følger situasjonen rundt koronaviruset tett, og følger anbefalingar frå Folkehelseinstituttet.

Oppdatert informasjon vert kontinuerleg lagt ut på nettsida til kommunen: time.kommune.no

 

Karantene

7. mars kom helsemyndigheitene med nye retningslinjer for karantene i forbindelse med korona-viruset: Alle som har vore ute og reist i dei områda som Folkehelseinstituttet oppgjer at har vedvarande smitte, skal halda seg heime i karantene i 14 dagar etter heimkomst, sjølv om dei er symptomfri. Desse nye retningslinjene gjer at me frå og med i dag har tilsette/barn ved skulen/i barnehagen som er i karantene. Det at tilsette/barn er i karantene betyr ikkje at dei er smitta av koronaviruset sjølv. Karantenereglane er til for å avgrensa smittefaren, og dette tiltaket vert gjort for å vera føre var. Det er også svært lite sannsynleg at tilsette/barn som har vore symptomfri har smitta andre då dei var på skule/i barnehagen i førre veke, sjølv om dei er i karantene denne veka.

Her finn du Folkehelseinstituttet si liste over land med vedvarande smitte: fhi.no

Informasjon om karantene: fhi.noSøndag 8. mars testet en medarbeider på fødeavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) positivt på korona. Sykehuset har iverksatt svært omfattende tiltak. Her er informasjon om hva du som fødende skal forholde deg til: Viktig informasjon

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus. I filmen får du svar på spørsmål som Hermine (13) stiller til Helen som er lege i Helsedirektoratet.

For å sikre ein lusefri vår, oppmodar Folkehelseinstituttet alle landet sine skular og barnehagar til å arrangera kampanje mot hovudlus i veke 10. Hovudlus er eit tilbakevendande problem i barnehagar og skular landet over, og ein rekne med at ein til to prosent av norske barn har hovudlus til einkvar tid.

Me håpar at alle familiar med barn i barnehage eller skule i vår kommune støttar opp om aksjonen slik at me i fellesskap kan redusera  luseplaga hos oss. Kven bør sjekke seg for hovudlus? Barnehagebarn/skuleelevar og deira familiemedlemmar. Tilsette i barnehage/skule og deira familiemedlemmar. Jo fleire som sjekkar seg, dess fleire vil kunne oppdage om dei har lus og behandle seg slik at luseplaga blir redusert.Folkehelseinstituttet rår alle vaksne til å ta oppfriskningsvaksine kvart 10 år mot sjukdomane difteri, stivkrampe, kikhoste og polio. Dette gjeld alle vaksne sjølv om ein ikkje har tenkt å reisa til utlandet.

Du kan lesa meir om dette ved å gå inn på linken: fhi.no


Ønskjer du å lære barnet ditt betre å kjenne?

Ønskjer du å bli tyggare i foreldrerolla?

Trygghetssirkelen (Circle of Security-Parenting) er eit foreldreveiledningsprogram for foreldre med mål om å fremje trygg tilknytning mellom foreldre og barn.

Nytt kurs startar tysdag 03.03.20.

Påmelding: Ta kontakt med Bryne helsestasjon på telefon: 51 77 62 36

 

 


Drikk du for mykje i jula, er det ikkje bare ditt problem.

Film frå norsk psykologforening.

Film fra nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet.

Videoen viser effekten av musikk på eldre og barn, og ein hjerneforskar beskriv kva musikk gjer med hjernen: nrk nyheter.

Helsestasjonen ynskjer å vera ein parfymefri sone.

Dette av hensyn til gravide, spedbarn og allergikere.

Prøv å huske på dette ved neste besøk.

Takk for hjelpa!


Tipsa er relevante for samvær med barn i alle aldre: Informasjonsark

Gravide har økt risiko for alvorleg influensasykdom. Difor anbefalar Folkehelseinstituttet gravide i 2. og 3. trimester å ta influensavaksine. Gravide i 1. trimester med annan tilleggsrisiko anbefalas og vaksine.

Anbefalinga gjeld for influensasesongen (høst og vinter). Ta kontakt med fastlege for å få vaksine.