Bryne Helsestasjon Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 62 36
Familiesenter Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 977 25 318
Frøyland Helsestasjon Gamle Åslandsvegen 27 4355 Kvernaland Telefon: 51 77 83 00/ 900 58 198
Undheim Helsestasjon Bjønnholen 10 4342 Undheim Telefon: 51 77 65 99/ 917 83 145
Send all post til: Bryne helsestasjon Postboks 38 4349 Bryne
Avd.sjef for helsestasjons- og skulehelsetenesta Marianne Nesbø Tlf. 51 77 62 32/ 924 54 617 Send e-post til oss

Viktig informasjon:

Dersom du eller barnet ditt er forkjøla må timen endrast. Vér venleg og møt presis til timen. 

Hvis du har vært i utlandet de siste ti dager og har avtale på helsestasjonen/Familiesenteret, vennligst ta kontakt før timeavtalen. 

 

Helsestasjon gjev eit gratis tilbod til gravide, til alle barn i alderen 0 - 5 år og deira familiar. Helsestasjon ønskjer å vera ein stad der foreldre kan koma med små og store utfordingar i kvardagen. 

Alle barn og unge i kommunen har krav på skulehelseteneste ved den skulen dei høyrer til. Skulehelsetenesta er ei forlenging av helsestasjonstilbodet. Helsesjukepleiar ved den enkelte skule har ansvar for skulehelsetenesta. Skulelegen er medisinsk fagleg ansvarleg for tenesta.

Jordmortelefon: 900 93 976

Bryne helsestasjon: 51 77 62 36 (Telefontid: 08:00-13:00)

 

For å unngå smitte ønsker me å begrensa talet på personar som er på venterommet. Derfor er det fint om bare ein av foreldra fyljer barnet. Søsken bør heller ikkje koma på helsestasjonen. 

 Vegetid: tilbud om veging av nyfødte etter timebestilling.

Heimebesøk vert utført som normalt.

Konsultasjonar på helsestasjonen:

- 6 veker med lege og helsesjukepleiar, vaksinasjon

- 3 månadar, vaksinasjon

- 5 månadar, vaksinasjon

- 6 månadar hos helsesjukepleiar og lege

- 9 månadar helsesjukepleiar

- 1 år med lege og helsesjukepleiar, vaksinasjon

- 15 månadar, vaksinasjon

- 18 månadar, helsesjukepleiar

- 2 år, lege og helsesjukepleiar 

- 4 år, helsesjukepleiar 

- 18 månadar helsesjukepleiar 

Me svarar på spørsmål, gir råd og veiledning på telefon. Ta kontakt med helsestasjonen ved behov.


Denne veka (veke 1 og veke 2) vil det ikkje vera mogleg å parkere utanfor helsestasjonen. 

Mye gråt?

Lite søvn?

Mange bekymringar?

Ring 116 123 eller chat på foreldresupport.no

Foreldresupport er ein døgnåpen telefon- og chattetjeneste for blivande og nybakte foreldre som treng hjelp, veiledning eller har behov for å lufta tankane sine med nokon. 


Periodar med kveldsuro og intensiv kveldsamming er veldig vanleg - og det går over etterkvart.

Les meir på ammehjelpen.no
I desse dagar får du som innbyggar i Time kommune sjansen til å setta ord på korleis du har det.  Dette kan du gjera gjennom folkehelseundersøkinga me gjer i samarbeid med Rogaland fylkeskommune og Folkehelseinstituttet (FHI). 

Både trivsel, livskvalitet og eigenvurdert helse skal kartleggast i ei omfattande folkehelseundersøking i Rogaland.

Svara som innbyggarane gjev, vil vera eit viktig bidrag i arbeidet med å gjera kommunen til ein betre stad å bu.

Undersøkinga vert tilgjengeleg frå 14. september, og vil vera open i tre veker. I dette tidsrommet vil Folkehelseinstituttet senda ut invitasjonar på SMS og e-post til tilfeldig valte innbyggarar.

Dersom du ikkje får SMS eller e-post, kan du delta i undersøkinga med å bruka denne lenka. For å svara på undersøkinga må du vera over 18 år og bur i Rogaland. 

Me vil trekka ut 10 vinnarar blant deltakarane, som vil motta eit gåvekort på 1000 kroner.

Det er viktig at flest mogleg deltek for å sikra eit rett bilde av situasjonen i befolkninga.

Me oppfordrar særleg unge vaksne til å delta.Flåttvaksine (skogflåttencefalitt- TBE)

I Norge har folkehelseinstituttet funnet flått med TBE- smitte i kystområder i Viken, Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland.

Smitteoverføring av TBE- viruset skjer for det meste fra april til utpå hausten. Dei som er mykje ute på tur i skog og mark er mest utsette for smitte.

Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio

Folkehelseinstituttet rår alle vaksne til å ta oppfriskningsvaksine kvart 10 år mot sjukdomane difteri, stivkrampe, kikhoste og polio. Dette gjeld alle vaksne sjølv om ein ikkje har tenkt å reisa til utlandet.

Du kan lesa meir om dette ved å gå inn på linken: fhi.no

Ta kontakt med Bryne helsestasjon for meir informasjon og bestilling av vaksine. Bryne helsestasjon tlf: 51 77 62 36


Helgen 28. til 30. august er den halvårlige nasjonale lusesjekken. 

Hovudlus er eit tilbakevendande problem i barnehagar og skular landet over, og ein rekne med at ein til to prosent av norske barn har hovudlus til einkvar tid.

Me håpar at alle familiar med barn i barnehage eller skule i vår kommune støttar opp om aksjonen slik at me i fellesskap kan redusera luseplaga hos oss. Kven bør sjekke seg for hovudlus? Barnehagebarn/skuleelevar og deira familiemedlemmar. Tilsette i barnehage/skule og deira familiemedlemmar. Jo fleire som sjekkar seg, dess fleire vil kunne oppdage om dei har lus og behandle seg slik at luseplaga blir redusert.Open barnehage startar opp mandag 10. august i nye lokaler.

Les meir: minbarnehage.no


Gruer du deg til at barnet ditt skal byrja i barnehage? Her er ti råd frå ein barnehageforskar.

Slik førebur du barnet ditt til barnehagestart
Føler du deg snytt for den gode tida?

Les meir: landsforeningen1001dager.no


Hold deg oppdatert!

Myndighetene ber alle som bor i Norge om å lese viktig informasjon og råd om koronavirus på www.fhi.no og www.helsenorge.no. Rådene forandrer seg raskt. Informasjonen er tilgjengelig på norsk og engelsk. Dersom du har problemer med å forstå informasjonen, oppfordrer vi deg til å be noen du kjenner om hjelp.

Keep updated!

The government asks everyone in Norway to read the important information and advice given about coronavirus at www.fhi.no and www.helsenorge.no. This advice is updated regularly. The information is available in both Norwegian and English. If you find it difficult to understand anything, please ask someone you know for help.

Informasjon på 24 språk

Generell informasjon om koronavirus på ulike språk: www.fhi.no

Bosjyre om litt, mye eller helt avstand på ulike språk: www.fhi.no

Informasjon fra regjeringen 7. april 2020: helsenorge.no


Her finn du svar på dei vanlege spørsmåla gravide og dei som ammer har om koronaviruset.

Les meir: helsenorge.noLag hverdag- tilpass samtalen- tål reaksjon!

Her er noen tips med utgangspunkt i foreldreveiledningsprogrammet ICDPs 8 tema: ICDP


Time kommune følger situasjonen rundt koronaviruset tett, og følger anbefalingar frå Folkehelseinstituttet.

Oppdatert informasjon vert kontinuerleg lagt ut på nettsida til kommunen: time.kommune.no

 

Karantene

7. mars kom helsemyndigheitene med nye retningslinjer for karantene i forbindelse med korona-viruset: Alle som har vore ute og reist i dei områda som Folkehelseinstituttet oppgjer at har vedvarande smitte, skal halda seg heime i karantene i 14 dagar etter heimkomst, sjølv om dei er symptomfri. Desse nye retningslinjene gjer at me frå og med i dag har tilsette/barn ved skulen/i barnehagen som er i karantene. Det at tilsette/barn er i karantene betyr ikkje at dei er smitta av koronaviruset sjølv. Karantenereglane er til for å avgrensa smittefaren, og dette tiltaket vert gjort for å vera føre var. Det er også svært lite sannsynleg at tilsette/barn som har vore symptomfri har smitta andre då dei var på skule/i barnehagen i førre veke, sjølv om dei er i karantene denne veka.

Her finn du Folkehelseinstituttet si liste over land med vedvarande smitte: fhi.no

Informasjon om karantene: fhi.noSøndag 8. mars testet en medarbeider på fødeavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) positivt på korona. Sykehuset har iverksatt svært omfattende tiltak. Her er informasjon om hva du som fødende skal forholde deg til: Viktig informasjon

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus. I filmen får du svar på spørsmål som Hermine (13) stiller til Helen som er lege i Helsedirektoratet.

Ønskjer du å lære barnet ditt betre å kjenne?

Ønskjer du å bli tyggare i foreldrerolla?

Trygghetssirkelen (Circle of Security-Parenting) er eit foreldreveiledningsprogram for foreldre med mål om å fremje trygg tilknytning mellom foreldre og barn.

Nytt kurs startar tysdag 03.03.20.

Påmelding: Ta kontakt med Bryne helsestasjon på telefon: 51 77 62 36

 

 


Drikk du for mykje i jula, er det ikkje bare ditt problem.